Ubezpieczenie rentowe

Dbanie o swoją przyszłość powinno być istotne dla każdego dorosłego człowieka. Klient ma wiele opcji do wyboru – może zgłosić się do banku o założenie lokaty oszczędnościowej, zdecydować się na samodzielne inwestowanie w fundusze inwestycyjne w biurze maklerskim lub wykupić ubezpieczenie na życie i dożycie. Istnieje jeszcze jedna opcja, która powstała z nastawieniem na oszczędzanie środków na przyszłą emeryturę. Takim rozwiązaniem jest zadbanie o ubezpieczenie rentowe.

Ubezpieczenie rentowe – nastawione na oszczędzanie

Ubezpieczenie rentowe jest to ubezpieczenie osobowe, które powstało z myślą o klientach chcących przede wszystkich zgromadzić kapitał na jesień życia. Postrzegane jest jako swoistego rodzaju ubezpieczenie na dożycie, ponieważ świadczenie wypłacane jest dopiero po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (zwykle jest to czas przejścia na emeryturę). Wtedy ubezpieczyciel ma obowiązek cyklicznego wypłacania renty, według sposobu i w wysokości ustalonej w umowie. Do czasu przejścia w stan spoczynku, ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona do absolutnego minimum, co pozwala na zgromadzenie na koncie jak najwyższego kapitału. Podobnie jak większość ubezpieczeń życiowych, ubezpieczenia rentowe mogą opierać się na inwestowaniu w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), co pozwoli na wypracowanie jeszcze większych zysków.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia rentowego

Ubezpieczeniu podlega życie ubezpieczonej osoby – jej śmierć oraz dożycie określonego umową wieku. Głównym celem umowy jest długoterminowe gromadzenie kapitału po to, aby w przyszłości móc wypłacić głównemu zainteresowanemu świadczenia rentowe.. Ubezpieczyciele zwykle gwarantują stałą wysokość renty albo przewidują podwyżkę uwzględniającą udział w zyskach. Dzięki ograniczeniu ochrony ubezpieczeniowej, zgromadzone pieniądze mogą pracować na najwyższych obrotach, pozwalając na uzyskanie jak najwyższych zwyżek.

Oprócz funkcji oszczędnościowej, w razie wcześniejszej śmierci rodzina ubezpieczonego może liczyć na wypłatę odszkodowania. Jest to kwota ograniczona do absolutnego minimum, przez niektórych uważana wręcz za symboliczną- w zależności od oferty ubezpieczyciela, wynosi ona wartość kwoty wykupu, sumy wpłaconych składek albo równowartość przysługującej renty na rok czasu. Ale należy mieć na uwadze to, iż takie odszkodowanie przysługiwać będzie jedynie na wypadek śmierci klienta przed okresem pobierania renty.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia rentowego?

Głównymi ograniczeniami z jakimi należy liczyć się przystępując do ubezpieczenia rentowego jest wiek ubezpieczonego, który waha się od 15 do 60 lat. Ale w przypadku ubezpieczenia ze składką jednorazową mamy możliwość objęcia się ubezpieczeniem nawet w wieku 70 lat. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie to najskuteczniejsze jest w długoterminowym horyzoncie działań, dlatego najlepiej jest pomyśleć o nim jak najwcześniej- przynajmniej 15-20 lat przed przejściem na emeryturę.

Innym, najistotniejszym, aspektem ubezpieczenia rentowego jest brak wymogu przeprowadzania badań medycznych. Jest to szczególnie ważne dla osób, którzy nie cieszą się dobrym zdrowiem. Dzięki zmniejszeniu części ochronnej ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowe nie muszą brać na siebie ryzyka przedwczesnej śmierci ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń rentowych

Wybór formy i częstotliwości wypłaty renty należy do ubezpieczonego. Może zostać ona wypłacana w odstępach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Natomiast tryb wypłacania świadczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia:

  • renta pewna (terminowa)– rozwiązanie, w którym świadczenie wypłacane jest przez ustalony w umowie okres, bez względu na to czy rentobiorca w trakcie okresu rentowego żyje, czy zmarł. Jeżeli ubezpieczony nie dożyje końca czasu wypłacania renty, prawo do świadczenia przechodzi na osobę uposażoną. Renta terminowa płatna jest przez okres od 5 do 25 lat. Opcja renty płatnej powinna być wybierana przez klientów, którzy pragną zapewnić sobie dodatkowe pieniądze w określonym czasie bez względu na wiek, z szansą przekazania świadczenia w razie odejścia;
  • renta życiowa (dożywotnia)-opcja, w którym renta wypłacana jest do chwili śmierci rentobiorcy, bez względu na czas. Później świadczenie jest wycofywane, uposażonym nic nie przysługuje. To rodzaj ubezpieczenia skierowany do ubezpieczonych chcących jedynie podnieść własny standard życia na emeryturze;
  • renta gwarantowana (mieszana)– to połączenie ubezpieczenia renty dożywotniej z okresem gwarantowanych wypłat. Rentobiorca zawsze otrzymuje pieniądze do chwili śmierci, natomiast gdyby umarł w trakcie okresu rentowego, pieniądze przez określony czas trafiają do uposażonego. Długość okresu gwarantowanego może wynosić od 5 do 20 lat od chwili wejścia w okres rentowy, jednakże czas ten może różnić się między zakładami ubezpieczeń. Jest to ubezpieczenie, które powinni wybrać ci, którzy chcą zagwarantować wypłatę świadczenia uposażonym w razie śmierci.

Niekiedy ubezpieczyciele dają możliwość zmiany formy ubezpieczenia nawet w trakcie jej wypłacania, z pewnym ograniczeniem:

  • rentę terminową można zmienić na dożywotnią lub gwarantowaną,
  • rentę gwarantowaną można zamienić na dożywotnią.

Okresy ubezpieczenia rentowego

czas trwania ubezpieczenia rentowego można podzielić na następujące okresy:

  • okres składkowy– to czas, w którym ubezpieczający płaci składki na poczet ubezpieczenia. Ubezpieczony jest chroniony jedynie na wypadek śmierci, kiedy to wypłacane zostaje odszkodowanie,
  • okres odroczenia– to okres, w którym ubezpieczony nie opłaca składek, jednakże ochrona ubezpieczeniowa trwa nadal. Brak wpływu środków może być uzasadnione przejściem na okres bezskładkowy, czasowym zawieszeniem płacenia składek lub okresem prolongaty (odroczenie terminu realizacji wpłaty), jeżeli ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość,
  • okres rentowy– jest to właściwy okres ubezpieczenia, w którym wypłacana jest renta. W tym momencie ochrona na wypadek śmierci wygasa. Ubezpieczony może przejść na okres rentowy dopiero po nabyciu uprawnień rentowych, czyli osiągnięciu wieku umożliwiającego przejście na emeryturę.

Odwrócona hipoteka- kolejne ubezpieczenie rentowe?

Oprócz ubezpieczenia rentowego, od niedawna na rynku funkcjonuje rozwiązanie nazywane odwróconą hipoteką. Co to jest? Czy jest to rodzaj ubezpieczenia?

Odwrócona hipoteka to rodzaj kredytu hipotecznego. Jest to produkt skierowany do osób po 60 roku życia, posiadających własnościowe mieszkanie bądź dom albo własnościowe prawo do mieszkania spółdzielczego. Polega on na tym, iż kredytobiorca, którego uważa się za ubezpieczonego, otrzymuje dożywotnią rentę w zamian za przejęcie przez bank prawa do nieruchomości, ale z zachowaniem prawa do jego dożywotniego zajmowania. Wysokość renty jest silnie uzależniona od wartości samego mieszkania, obecnej i przyszłej, dlatego otrzymane świadczenie musi być proporcjonalnie niższe, jednakże jest to jedna z możliwości uwolnienia zamrożonego kapitału w formie nieruchomości i podwyższenia przyszłej emerytury. Z pewnością będzie to dobre rozwiązanie dla przyszłych emerytów z nowego systemu, łączącego ZUS i OFE, których świadczenia stoją pod znakiem zapytania. Dodatkowo odwrócona hipoteka jest alternatywą do ubezpieczenia rentowego, do którego ze względu na wiek nie każdy ma szansę już podejść.

Kto powinien wybrać ubezpieczeni rentowe?

Ubezpieczenie rentowe jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zacząć dbać o swoje przyszłe finanse. Oprócz gromadzenia kapitału, niektóre z ofert pozwalają jeszcze na jego powiększenie dzięki inwestowaniu w fundusze. Ponadto klient ma do wyboru różne warianty pobierania renty oraz opcji płatności składki (cykliczna lub jednorazowa), dzięki czemu ubezpieczenie rentowe można dopasować do własnych potrzeb. Niestety z tejże polisy muszą zrezygnować osoby będące w wieku emerytalnym, poza tym jest to ubezpieczenie dość drogie w utrzymaniu. Być może dla tych osób lepszym rozwiązaniem byłoby zadbanie o odwróconą hipotekę. W każdym razie, z renty na stare lata może skorzystać właściwie każdy, wystarczy przeanalizować własne potrzeby oraz możliwości finansowe i wybrać ubezpieczenie odpowiadające naszym wymaganiom.

Spodobał Ci się nasz tekst? Udostępnij go innym...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Napisz komentarz