Ubezpieczenie posagowe

Każdy rodzic wie jak ważne jest bezpieczeństwo dziecka. Już od najmłodszych lat dbają o zdrowy rozwój pociechy, kształtują jego charakter, pomagają wyrosnąć na mądrego i dobrego człowieka. Naturalnym jest również to, że w takich chwilach myślimy o przyszłości pociechy. Co zrobię gdy moje dziecko zdecyduje się wyprowadzić, zamieszkać w innym mieście, pójść na studia, założyć rodzinę? Czy będę w stanie pomóc mu finansowo? A co się stanie gdy mnie zabraknie? Jednym z rozwiązań jest zakupienie stosownego ubezpieczenia. Aby zabezpieczyć bezpieczny start w dorosłe życie dziecka, warto zainwestować w ubezpieczenie posagowe.

Ubezpieczenie posagowe – przyszłość dziecka

Ubezpieczenie posagowe, inaczej nazywane ubezpieczeniem zaopatrzenia dzieci, jest to polisa osobowa mająca charakter stricte ochronny lub ochronno-oszczędnościowy. Jej głównym celem jest gromadzenie kapitału i zadbanie o przyszłość dziecka, a mianowicie jej sfery finansowej- wypłacone świadczenie będzie w całości przeznaczone na potrzeby dziecka, które mają związek z wkroczeniem w wiek dorosłości. Mogą one być związane z kontynuacją edukacji na uczelni wyższej, zakupem pierwszego mieszkania czy też zawarciem związku małżeńskiego. W pewnym sensie ubezpieczenie posagowe jest swojego rodzaju ubezpieczeniem na życie i dożycie- ubezpieczonym w tym wypadku jest rodzic i jego życie oraz dożycie przez dziecka określonego wieku.

Podstawowe cechy ubezpieczenia posagowego

Ubezpieczenie dzieci jest produktem złożonym. Oferta ubezpieczycieli jest bardzo zróżnicowana, jednakże wszystkie dostępne polisy posagowe mają wspólne cechy. Jakie?

Osoby ubezpieczone

Jak już wcześniej wspomniano, ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci składa się z dwóch części- ubezpieczenia na życie ubezpieczającego (zwanego również fundatorem ubezpieczenia) oraz ubezpieczenia na dożycie dziecka (czyli uposażonego lub niekiedy współubezpieczonego). W niektórych przypadkach ubezpieczający nie musi być jednocześnie ubezpieczonym, jednakże w większości ofert ubezpieczycieli sytuacja taka jest niedopuszczalna. W polisie posagowej zwykle głównym ubezpieczonym jest któryś z rodziców lub obydwoje, ale może nim być również dziadek, wujek, przyjaciel rodziny- wszyscy ci, którym na sercu leży dobro uposażonego dziecka. Dziecko jest jedynie uposażone do otrzymania świadczeń.

Warunki podpisania umowy

Relacje między dzieckiem a ubezpieczonym nie mają żadnego znaczenia, lecz istotny jest czas podpisania umowy i wiek zainteresowanych. Dlatego muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • ubezpieczony musi mieć 18-65 lat,
 • dziecko może zostać uposażone od dnia narodzin, jednak nie może mieć więcej niż 18-25 lat. Podstawowym warunkiem w tym przypadku jest posiadanie przez dziecka numeru PESEL,
 • umowa musi zostać zawarta przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia,
 • polisa zawierana jest na okres od 5 do 25 lat.

Należy mieć pod uwadze to, iż te warunki nie muszą być takie same u każdego ubezpieczyciela. Różnice mogą być drobne, tak jak np. górna granica wieku ubezpieczonego (może ona wynosić np. 50 czy 55 lat) i wiek dziecka (od narodzin lub 5-13 roku życia), albo całkiem spore, przykładowo może to być dodatkowy wymóg ubezpieczenia obojga rodziców.

Przedmiot ubezpieczenia posagowego

Ubezpieczenie posagowe przede wszystkim chroni życie głównego ubezpieczonego, czyli rodzica wykupującego polisę. W razie jego śmierci świadczenie będzie przysługiwało uposażonemu dziecku, jednakże nie zostaje ono wypłacone od razu- ubezpieczyciel pomimo odejścia ubezpieczającego, zobowiązuje się do dalszego opłacania za niego składek. Dopiero po osiągnięciu przez uposażonego określonego wieku, który zwykle wynosi 18 lub 25 lat, dochodzi do ostatecznego wypłacenia uzbieranego przez lata kapitału. Należy podkreślić fakt, że wypłacenie świadczenia nie jest uzależnione od śmierci rodzica, ponieważ w każdym przypadku zostaje ono wypłacone w razie dożycia dziecka końca ubezpieczenia. Ale co się stanie na wypadek śmierci samego dziecka? Ubezpieczyciel zwraca wtedy wszystkie wpłacone składki lub kwotę wykupu, w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenia posagowe obarczone są podobnymi wyłączeniami odpowiedzialności co inne ubezpieczenia na życie, jednakże należy podkreślić to, że dotyczą one jedynie głównego ubezpieczonego- ograniczenia nie mają żadnego związku z uposażonym dzieckiem. Do najczęściej występujących wyłączeń odpowiedzialności należy śmierć, która nastąpiła w następujących okolicznościach:

 • umyślne zatajenie stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • popełnienie samobójstwa w okresie 2-3 lat od podpisania umowy,
 • uczestnictwo w działaniach wojennych i aktach terroru,
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa.

Indeksacja składki ubezpieczenia posagowego

Wszelkie ubezpieczenia, nie tylko posagowe, powinny co jakiś czas zostać poddane indeksacji. Co to oznacza? Jest to takie zwiększenie kwoty składki i sumy ubezpieczenia, które odpowiada zmianom jakie niesie za sobą postępująca inflacja (lub też deflacja). Służy to przede wszystkim urealnieniu wysokości otrzymanego świadczenia w przyszłości- zgromadzony kapitał pomimo upływu czasu nie straci na wartości.

Zakłady ubezpieczeń z reguły dokonują indeksacji raz do roku, w rocznicę polisy, jednakże decyzja o podjęciu takowych działań należy do samego ubezpieczającego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której fundator ubezpieczenia zdecydował się na dokonanie wpłaty składki jednorazowo na cały okres ubezpieczenia- wtedy coroczna indeksacja staje się obowiązkowa.

Opcje dodatkowe ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia posagowego można rozszerzyć o inne zdarzenia ubezpieczeniowe, które dedykowane są zarówno ubezpieczonemu, jak i uposażonemu. Do najpopularniejszych z nich należą:

 • dla ubezpieczonego:
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci z rentą- uposażony oprócz jednorazowego odszkodowania otrzyma również rentę płatną do momentu wypłacenia głównego odszkodowania,
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku NW- uposażony na wypadek śmierci ubezpieczonego rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku otrzymuje wyższe świadczenie,
  • ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa- na wpadek doznania urazu przez ubezpieczonego, który uniemożliwia uzyskanie dochodu, zakład ubezpieczeń przejmuje opłacanie składek;
 • dla uposażonego dziecka:
  • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania- uposażony w razie zachorowania otrzyma jednorazowe świadczenie lub rentę wypłacaną cyklicznie,
  • ubezpieczenie NNW- w razie doznania urazu przez uposażonego, otrzymuje on jednorazowe świadczenie,
  • ubezpieczenie leczenia (pobytu) w szpitalu- w razie pobytu w szpitalu, uposażony otrzymuje świadczenie płatne za każdy dzień pobytu.

Rodzaje ubezpieczeń posagowych

Ubezpieczenia posagowe pomimo podobnych założeń mogą różnić się samą konstrukcją. Zakłady ubezpieczeń przeważnie dają możliwość wyboru modelu ubezpieczenia, które są różne pod względem poziomu ochrony i stopnia uzyskanych zysków na koniec umowy. Dzięki temu ubezpieczony ma możliwość dobrania ubezpieczenia, które będzie odpowiadało indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Dostępne są następujące warianty:

 • ochronny– to ubezpieczenie nastawione na ochronę życia głównego ubezpieczonego. Składka ubezpieczeniowa w większej mierze przeznaczona jest właśnie na tą ochronę, natomiast kwota przeznaczona na przyszłą wypłatę dla dziecka lokowana jest w lokaty aktywów danego zakładu ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia zarówno na wypadek śmierci rodzica, jak i dożycia przez dziecko określonego wieku jest ustalana z góry, dlatego wypracowany kapitał jest na stałym, aczkolwiek niskim poziomie;
 • ochronno-oszczędnościowy– to ubezpieczenie, które w większej mierze skupia się na inwestowaniu, jednakże z zachowaniem waloru ochronnego. Wariant ten działa na podobnej zasadzie jak ubezpieczenia inwestycyjne, gdyż i w tym wypadku sami zarządzamy własnym portfelem wykupując jednostki uczestnictwa w danych funduszach. Składka w takim ubezpieczeniu jest większa niż w opcji standardowej, ponieważ zachowanie stałej sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego jest równie istotne. Jest to opcja kosztowniejsza i bardziej ryzykowna, ale pozwala na wypracowanie wyższego kapitału.

Wpływ inflacji na świadczenia polisy posagowej

Ubezpieczenie posagowe niestety nie cieszy się dobrą sławą. Istnieje spora grupa ludzi, którzy na tego typu produkcie stracili wiele pieniędzy, problemy z polisą mieli Ci, którzy korzystali z ubezpieczenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń ze „starego portfela” . Straty te nie miały jednak związku z samą konstrukcją ubezpieczenia, a ze zmianami ustrojowymi, które swojego czasu zachodziły w Polsce.

Przemiany transformacyjne jakie zachodziły w kraju na przełomie lat 80 i 90 odbiły się silnym echem na rynku ubezpieczeń- dotychczas Powszechny Zakład ubezpieczeń był przedsiębiorstwem państwowym powiązanym z budżetem państwa, przez co nie miał mocy samodzielnie rozporządzać własnymi środkami. Do końca 1990 r. przedsiębiorstwo straciło status państwowego i przekształciło się w dwie spółki akcyjne- jedną z nich było PZU Życie S.A., które zajmowało się ubezpieczeniami osobowymi. Jednakże nie to było głównym powodem kłopotów.

Jednocześnie ze zmianami ustrojowymi szła hiperinflacja, do której przyczyniło się załamanie gospodarki PRL. Dewaluacja polskiej waluty przyczyniła się do drastycznych zmian nominalnych sum ubezpieczenia, porównując kwotę przysługującą w czasie zawierania umowy i odbierania świadczeń. Dochodziło do sytuacji wręcz kuriozalnych- odszkodowanie, które z założenia powinno starczyć na zakup mieszkania, bardzo często wystarczało jedynie na kupno średniej klasy roweru. Niestety PZU, które przestało być spółką państwową, nie mogło liczyć na pomoc ze strony budżetu państwa, które nie jest zobowiązany do przeprowadzania waloryzacji, dlatego więc starało się na własną rękę. Rentowność prywatnej spółki na nieszczęście ubezpieczonych w świetle załamania ekonomicznego była bardzo ograniczona, pełna waloryzacja była niemożliwa. Ludzie po latach odkładania na polisy „starego portfela” zostają z niczym.

Ubezpieczeni nie są jednak sami ze swoim problemem. Samo odwołanie się od decyzji o przyznaniu niskiego świadczenia skutkuje podwojeniem, a nawet potrojeniem kwoty. Dla tych, których proponowane podwyższone świadczenie wciąż nie zadowala, pozostaje droga powództwa sądowego. Mogą powoływać się na art. 358 § 3 Kodeksu Cywilnego, który wyraźnie mówi, że „w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie”. Należy pamiętać o tym, iż wyliczenie wysokości nowego świadczenia nie jest matematycznie dokładne, ustalenia te powstają jedynie w oparciu o obecną sytuację uposażonych oraz pozwanego zakładu ubezpieczeń.

Dzisiejsza sytuacja polityczno-gospodarcza jest zdecydowanie bardziej odmienna i stabilniejsza niż za czasów upadku PRL. Dlatego obecne polisy posagowe nie są obarczone tak dużym ryzykiem jak kiedyś, ze spokojem można rozważać wybór takowej polisy dla dziecka.

Czy warto zakupić ubezpieczenie posagowe?

Polisa posagowa z pewnością jest ubezpieczeniem, które należy wziąć pod uwagę rozważając nad przyszłością finansową dziecka. Ubezpieczenie pozwala na zgromadzenie wystarczającego kapitału na start w dorosłe życie naszej pociechy. Dodatkowo zabezpiecza również na wypadek naszej śmierci, kiedy pieniądze z pewnością będą jeszcze bardziej przydatne. Z pewnością jest w czym wybierać – ostatnimi czasy ubezpieczenia posagowe stały się bardzo popularne. Nie można jednak przesadzać. Podkreślić należy to, iż polisę należy wybrać z rozwagą, decydując się tylko na taką ofertę, która w pełni zaspokoi potrzeby nasze i naszego dziecka. Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym. W ramach Grupy Assiduus działa spółka Assiduus Finanse specjalizująca się między innymi w pomocy przy wyborze ubezpieczenia posagowego.

Spodobał Ci się nasz tekst? Udostępnij go innym...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Napisz komentarz